Uzatvorenie cestovného poistenia online

Cestovné poistenie online


Komplexné cestovné poistenie - znížte svoje riziko na minimum


Cestovné poistenie
online pre cesty do celého sveta, manuálnu prácu a štúdium v zahraničí, poistenie storna a ročné cestovné poistenie od Európskej cestovnej poisťovne. Výhodné rodinné balíky cestovného poistenia
 

OBJEDNÁVKA ONLINE

Vaše cestovné poistenie podľa Vášho výberu môže zahrňovať:
 

Poistenia storna

- zahŕňa poistenia storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty

 • Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy so spoluúčasťou  10%
 • Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej  poistnej sumy so spoluúčasťou 10% 
 • Cena poistenia storna  sa odvíja od ceny zájazdu 
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname 

Poistenia storna PLUS

- zahŕňa poistenia storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty

 • Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti ? poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici
 • Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu  až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti  poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici
 • Cena poistenia storna  sa odvíja od ceny zájazdu, letenky a podobne

Poistenie liečebných nákladov PLUS

- zahŕňa:

 • Poistenie liečebných nákladov pre Európu (pod Európou rozumieme všetky štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) do 200 000 EUR 
 • Maximálna doba poistenia je 11 mesiacov
 • Poistenie pátrania a záchrany do 7 000 EUR 

Cestovné poistenie PLUS

- poistná ochrana pre cesty, ktoré trvajú až do 11 mesiacov pokrýva

 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
 • Poistenie batožiny do 2 000 EUR 
 • Poistenie pátrania  a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku ? náklady na pátranie a záchranu  do 7 000 EUR (
 • Poistenie liečebných nákladov  -  maximálne náklady na poistné plnenie do 200 000 EUR; maximálne poistné plnenie pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení do 20 000 EUR (prevoz do najbližšej nemocnice, ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici a denná dávka, prevoz liekov. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára, vrátane ambulantného lietadla, návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní, návrat spolu poistenej osoby do vlasti, doprava detí do vlasti, repatriácia v prípade smrti
 • Úrazové poistenie ? odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu do 34 000 EUR 
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku  alebo zdraví  do 200 000 EUR 
 • Asistenčné služby ? pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení  právnej pomoci (tlmočník), preddavok pre advokáta/kauciu do 3 400 EUR 
 • Cena poistenia  pre Európu (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet  sa odvíja od počtu poistených  dní
  Poistenie pre jednotlivca a rodinu.  Pod rodinou  rozumieme dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) ? osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere ani mať spoločné bydlisko
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne, zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname 

Komplexné cestovné poistenie 

- ponúka poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania  až do 22 dní:

 • Poistenie storna  až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou  spoluúčasťou
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty  - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou  spoluúčasťou
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti  
 • Poistenie batožiny pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy  pri oneskorenom dodaní batožiny; náhrada cenných vecí do 1/3 poistnej sumy, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov,  do 1 360 EUR 
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku  - náklady  na pátranie a záchranu do 3 400 EUR 
 • Poistenie liečebných nákladov do 200 000 EUR 
 • Úrazové poistenie -  odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50%   do 17 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 100 000 EUR 
 • Asistenčné služby ? zahŕňajú  pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu do 1 700 EUR
 • Cena poistenia  pre Európu  (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet  sa odvíja od ceny zájazdu
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme  dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí  (do 18 rokov) -  osoby nemusia byť v príbuzenskou pomere, ani mať spoločné bydlisko
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname 

Komplexné cestovné poistenie PLUS

- ponúka rozsiahlu poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania  až do 22 dní:

 • Poistenie bez obmedzenia veku -  aj nad 70 rokov
 • Poistenie storna - náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy  bez  spoluúčasti ?poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici;
 • Poistenie pre prípad prerušenia cesty  - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti 
 • Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti  až do 200 EUR                    
 • Poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a preddavok pri  krádeži , lúpeži alebo strate platobných prostriedkov -  do 2000 EUR 
 • Poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku  - náklady  na pátranie a záchranu do 7 000 EUR
 • Poistenie liečebných nákladov  do 200 000 EUR 
 • Úrazové poistenie -  odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50%  do 34000  EUR 
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 200 000 EUR 
 • Asistenčné služby ? zahŕňajú  pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu do 3 400 EUR
 • Cena poistenia  sa odvíja od ceny zájazdu.  Geografická platnosť podľa Vašej voľby:  Európa (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora), alebo celý svet;
 • Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme  dve dospelé osoby plus maximálne 5 detí  (do 18 rokov) -  osoby nemusia byť v príbuzenskou pomere, ani mať spoločné bydlisko;
 • Pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname