Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

CA Amazing Tour
David Zachar
Poľovnícka 45
91934 Biely Kostol
IČO: 51095521
DIČ: 1083922015
Zapísaný OŽP Trnava/OU-TT-OZP-2017/028365-2, č. živ. registra 250-39927
                                                                                                                                                   
1.  Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci pri predaji zastupuje cestovnú kanceláriu organizujúcu zájazd alebo poskytovateľa jednotlivých služieb cestovného ruchu.

1.1  Predávajúcim je:

David Zachar - cestovná agentúra Amazing Tour
prevádzkovateľ internetových vyhľadávacích portálov www.vsetcinaplaz.sk, www.vsichninaplaz.cz

Poľovnícka 45
91934 Biely Kostol

 (ďalej len "CA")

 

1.2  Kupujúcim je:

objednávateľ zájazdu  alebo jednotlivých služieb cestovného ruchu, ďalej len kupujúci.

1.3  Predmetom zmluvy je:

kúpa a predaj zájazdov a služieb ponúkaných na internetových portáloch predávajúceho a kúpa a predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu na základe objednávky kupujúceho prostredníctvom internetových portálov predávajúceho.

1.4  Jednotlivými službami cestovného ruchu sa rozumie:

sprostredkovanie ubytovania, prenájmu automobilov, predaj leteniek, sprievodcovské služby, zabezpečenie transferov, predaj cestovných lístkov, vstupeniek, SIM kariet, knižných sprievodcov a máp a ďalších predmetov súvisiacich s predmetom podnikania  /ďalej len služby/.

1.5  Kontaktné údaje CA:

poštová adresa:  Poľovnícka 45, 919 34 Biely Kostol, Slovenská republika
mail:                  info /\zavináč/\ amazingtour.cz
telefón:              0907 123 346    0905 316 611
 
Bankové spojenie pre bezhotovostné platby v CZK:
mBank SA, Praha
číslo účtu :670100-2208472508/6210
IBAN/SWIFT: CZ9462106701002208472508 / BREXCZPP                                                   

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby v € :
ČSOB, Trnava
číslo účtu: 4014288920/7500
IBAN/SWIFT: SK6875000000004014288920 / CEKOSKBX

alebo

mBank SA, Bratislava
číslo účtu:520700-4202727265/8360
IBAN/SWIFT: SK0383605207004202727265 / BREXSKBX                                                       
 
 
1.6  Predávajúci je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej iba CK) s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali a preukázali predávajúcemu, že sú riadne poistené proti úpadku CK. VOP a certifikát poistenia organizujúcej CK Vám bude vždy zaslaný spolu s cestovnou zmluvou.

Pre predaj zájazdov rakúskych cestovných kancelárií platia všeobecné obchodné podmienky CK Delta Reisen s r.o., Mládcova 400, 760 01 Zlín. Nájdete ich tu: všeobecné podmienky CK Delta Reisen a tu: certifikát poistenia proti úpadku CK. Tieto VOP aj certifikát poistenia Vám budú zaslané spolu s cestovnou zmluvou. 


Zájazdy si upredávajúceho objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako u organizujúcej CK, s možnosťou uplatnenia všetkých aktuálnych zliav!

 

1.7  Predávajúci ďalej sprostredkováva predaj jednotlivých služieb na základe objednávky kupujúceho. Jednotlivé služby uverejnené na internetovom portály predávajúceho si objednávate za rovnakú cenu a podmienok ako u organizátora týchto služieb.  Za všetky ďalšie jednotlivé služby platí zmluvná cena uvedená v cenovej ponuke predávajúceho.  

1.8  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorá má ďalšiu neoddeliteľnú súčasť, a to všeobecné obchodné podmienky CK organizujúcej zájazd.

       Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o sprostredkovaní jednotlivých služieb, ktorá má ďalšiu neoddeliteľnú súčasť, a to všeobecné obchodné podmienky partnera poskytujúceho tieto služby.

      Pre jednotlivé služby objednané kupujúcim priamo od nášho zmluvného partnera  /kliknutím na odkaz alebo banner na našej internetovej stránke s následným presmerovaním na internetovú stránku nášho zmluvného partnera/ platia všeobecné obchodné podmienky zmluvného partnera.

2. Objednávka

2.1  Každý návštevník stránky www.vsetcinaplaz.sk  môže poslať ľubovoľné množstvo objednávok. CA nemá v momente objednania zájazdu alebo služieb kupujúcim u niektorých CK nedisponujúcich online rezervačným systémom informácie o tom, či je daný zájazd alebo služba voľná alebo nie.

2.2  Predávajúci si vyhradzuje právo po objednávke na úpravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise zájazdu alebo služby do databázy www.vsetcinaplaz.sk.

2.3  Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku, ktorá je rozporuplná, neúplná, alebo neobsahuje správne kontaktné údaje, a to i bez odpovede kupujúcemu.

2.4  Predávajúci si vyhradzuje si právo neakceptovať objednávku kupujúceho v prípade nepotvrdenia ceny zájazdu od organizátora zájazdu.

2.5  Predávajúci si vyhradzuje si právo neakceptovať objednávku kupujúceho v prípade, že zájazd sa medzi odoslaním objednávky kupujúcim a zaslaním zmluvy o obstaraní zájazdu predávajúcim vypredal

2.6. Predávajúci si vyhradzuje si právo neakceptovať objednávku kupujúceho v prípade neuhradenia požadovanej sumy kupujúcim súčasne so zaslaním potvrdenia o úhrade zájazdu kupujúcim a to do termínu stanoveného predávajúcim


3. Vybavovanie objednávok

3.1  Po prijatí objednávky vykoná predávajúci rezerváciu zájazdu alebo služby .
V prípade, že to nie je možné predávajúci kontaktuje kupujúceho a dohodne ďalší postup.

3.2  Pri úspešnej rezervácii zájazdu je kupujúcemu zaslaná zmluva o obstaraní zájazdu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu faxom, emailom alebo poštou, a to na náklady predávajúceho.

3.3  Pri úspešnej rezervácii služby sú kupujúcemu zaslané pokyny na úhradu služby buď faxom, emailom, poštou, a to na náklady predávajúceho. Pri službách, ktoré vyžadujú okamžitú platbu pri objednávaní /napr. letenky Ryanair/ služby, bude rezervácia vykonaná až po uhradení zálohy kupujúcim vo výške kúpnej ceny služby.

3.4  Predávajúci informuje kupujúceho do akej doby je potrebné zaslať podpísanú zmluvu späť predávajúcemu. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre kupujúceho záväzné a predávajúci nie je zodpovedný za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

4. Platba

4.1  Za bežné zájazdy objednávané viac, ako 1 kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí kupujúci spravidla 50% z jeho plnej ceny, následne zyčajne 1 kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu na účet predávajúceho.

4.2  Zájazdy typu "last moment" a zájazdy objednávané menej, ako 1 kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí kupujúci jednorázovo v plnej výške kúpnej ceny na účet predávajúceho, a to bankovým prevodom alebo osobne v kancelárii predávajúceho.

4.3  Kupujúci berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade sa zmluva o obstaraní zájazdu nepovažuje za uzatvorenú a kupujúci má nárok na vrátenie všetkých už uhradených platieb najneskôr do 3 pracovných dní od ich obdržania predávajúcim. Kupujúci však nemá nárok na náhradu škody.

4.4  Pri úspešnej rezervácii služby sa kupujúci zaväzuje uhradiť cenu služby najneskôr 3 dni pred dátumom uvedenom v potvrdení o rezervácii. Pokyny na úhradu služby budú kupujúcemu zaslané buď faxom, emailom, poštou, a to na náklady predávajúceho. Pri službách, ktoré vyžadujú okamžitú platbu pri objednávaní /napr. letenky Ryanair/ služby, bude rezervácia vykonaná až po uhradení zálohy kupujúcim vo výške kúpnej ceny služby.

Kupujúci berie na vedomie pri zakúpení služby, že môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, kedy poskytovateľ rezerváciu služby nepotvrdí. V takomto prípade má kupujúci nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb, a to najneskôr do 3 pracovných dní od kedy poskytovateľ služby vrátil uhradenú čiastku predávajúcemu. Kupujúci však nemá nárok na náhradu škody.


4.5  Objednávka kupujúceho sa stáva pre predávajúceho záväznou v okamihu potvrdenia objednávky zájazdu alebo služby jeho organizátorom a súčasne s doručením preukázateľného potvrdenia o zaplatení zálohy za predmetný zájazd alebo službu kupujúcim predávajúcemu.

4.6  Poplatky za platbu sú hradené takto:

-poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od kupujúceho na účet predávajúceho hradí kupujúci

-poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu predávajúceho na účet CK hradí predávajúci
 
-poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (kupujúci alebo predávajúci)

-poplatky za vrátenie preplatku kupujúcemu nesie predávajúci bez ohľadu na príčinu

Tieto podmienky neplatia, pokiaľ kupujúci platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK.

4.7 Zmeny a storno služieb

Ak organizujúca CK umožňuje zmenu mena účastníka alebo rozsahu služieb /letu, hotela, stavy, tipu izby, atď./, poplatok za túto zmenu sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami organizujúcej CK, ktoré Vám boli pri kúpe zájazdu zaslané. Našou agentúrou Vám bude účtovaný naviac manipulačný poplatok 40€ za každú zmenenú zmluvu o zájazde.

Storno objednaných služieb sa riadi sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami organizujúcej CK, ktoré Vám boli zaslané pri kúpe zájazdu.

5. Cestovné doklady

Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. obdrží kupujúci od predávajúceho alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a krajine, ktorú chce kupujúci navštíviť. Doklady sú doručené kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní od ich doručenia predávajúcemu organizátorom zájazdu alebo služby, prípadne priamo od organizátora zájazdu alebo poskytovateľa služby. Letenky k zájazdom  a doklady k zájazdom typu Last minute môžu byť odovzdané kupujúcemu až priamo na letisku organizátorom zájazdu.

6. Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je predávajúci oprávnený požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si kupujúci nevyberie iný zájazd.

7. Storno podmienky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednaný zájazd alebo službu nasledovne:

-Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.

-Po podpise zmluvy podľa storno podmienok danej CK organizujúcej zájazd

-Po zložení zálohy alebo uhradení kúpnej ceny služby podľa storno podmienok poskytovateľa služby.

8. Reklamácie

8.1  Reklamáciu zájazdu musí kupujúci zaslať písomne na e-mail info amazingtour.cz alebo doporučene na adresu predávajúceho, pripojiť reklamačný protokol  potvrdený delegátom CK a poskytnúť dokumentáciu nedostatkov. Predávajúcim je cestovná agentúra a podľa zákona nezodpovedá za služby poskytované cestovnou kanceláriou a nemôžeme rozhodovať o oprávnenosti  reklamácie. Po jej obdržaní je reklamácia ihneď postúpená usporiadateľovi zájazdu - CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. O postupe reklamácie budeme kupujúceho bezodkladne informovať.

8.2   Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má kupujúci uzatvorenú cestovnú zmluvu. Cestovná kancelária zodpovedá bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

8.3  Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektami, ktoré si kupujúci objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

8.4  Reklamáciu objednaných jednotlivých služieb musí kupujúci zaslať písomne na e-mail info amazingtour.cz alebo doporučene na adresu predávajúceho, pripojiť reklamačný protokol a poskytnúť dokumentáciu nedostatkov. Sme cestovná agentúra a podľa zákona nezodpovedáme za služby poskytované inými právnymi subjektmi  a nemôžeme rozhodovať o oprávnenosti  reklamácie. Po obdržaní je reklamácia ihneď zaslaná poskytovateľovi služby, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. O postupe reklamácie budeme kupujúceho bezodkladne informovať.

9. Odmietnutie kupujúceho
 
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť kupujúceho najmä v prípadoch ak:

-zasiela opakovane neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky (rezervácie)

-zasiela objednávky (rezervácie) s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná,

-kupujúci viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie,

-kupujúci vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

 

10. Osobné údaje

10.1  Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté kupujúcim pri využívaní  serveru a služieb www.vsetcinaplaz.sk, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov. Prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

10.2  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CA spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať mailom na adrese info@amazingtour.cz a Vaše údaje budú bez zbytočného odkladu odstránené z našej databázy.

10.3  Prehlasujeme, že všetky údaje kupujúceho považujeme za vysoko dôverné a použijeme ich iba pre spracovanie v zmysle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt, tak to bude iba v rámci spolupráce na činnostiach predávajúceho a tento subjekt  nesmie údaje predávať inej osobe.

10.4  Vaše osobné údaje sú uložené na serveri. Podľa zákona máte kedykoľvek právo nás písomne žiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame.

10.5  Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Ak  kupujúci nesúhlasí so zasielaním týchto ponúk, informuje o tom písomne predávajúceho a predávajúci sa zaväzuje tieto ponuky viac nezasielať. 
 
11. Záverečné ustanovenia

11.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právom Slovenskej republiky a to ustanoveniami zákona č.513/1991 Sb. v znení neskorších predpisov a zákona č.159/1999 Sb.

11.2  Predaj zájazdov a služieb je uskutočňovaný prostredníctvom internetu a za miesto predaja sa považuje Slovenská republika. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený podnikať s predmetom podnikania cestovná agentúra na základe živnostenského listu vydaného OŽP Trnava/OU-TT-OZP-2017/028365-2, č. živ. registra 250-39927.

11.3  Obe strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť zmierom. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, spor bude riešený prostredníctvom príslušného súdu v Slovenskej republike.

11.4  Hodnotenia ("hviezdičky") ubytovacích kapacít majú subjektívny charakter a nemusia sa zhodovať s oficiálnou kategorizáciou ubytovacej kapacity.

11.5  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

11.6  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním zájazdu alebo služby. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Dňa 12.9.2017 v Bielom Kostole                                                                 Zachar David

                                                                                                               majiteľ agentúry