Spracovanie osobných údajov cestovnou agentúrou Markéta Zacharová - Amazing Tour

Ochrana osobných údajov

 

Cestovná agentúra Markéta Zacharová - Amazing Tour
IČO: 87412063
Mozartova 1781
738 01 Frýdek-Místek

je autorizovaným predajcom zájazdov zmluvných cestovných kancelárií. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov), tak vystupuje prevažne v pozícii sprostredkovateľa.

1.Obstaranie zájazdu

1.1 Pre potreby rezervácie zájazdu, vyhotovenia zmluvy o obstaraní zájazdu a ostatných potrebných dokladov súvisiacich s obstaraním zájazdu Cestovná agentúra Markéta Zacharová - Amazing Tour /ďalej len CA/ získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje:

-meno a priezvisko,
-adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto),
-dátum narodenia,
-telefón,
-e-mail,

-vlastnoručný podpis objednávateľa
-prípadne ďalšie údaje vyžadované cestovnou kanceláriou k uzatvoreniu zmluvy o zájazde

1.2 Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o zájazde, kde vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (napr. klienta, spolucestujúceho alebo potenciálneho záujemcu). Pre účely zákona o ochrane osobných údajov je dotknutou osobou každá fyzická osoba uvedená v zmluve o zájade.

1.3 Osobné údaje sú následne poskytnuté organizátorovi zájazdu – cestovnej kancelárii, z dôvodu plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu ako aj vystavenia ostatných dokladov v zmysle všeobecných obchodných podmienok príslušnej cestovnej kancelárie.

1.4 V prípade, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín. Treťou krajinou je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tretie krajiny nie vždy zaručujú primeranú úroveň ochrany spracúvaných
osobných údajov.

2. Cestovné poistenie

CA môže zabezpečiť sprostredkovanie cestovného poistenia. CA spolupracuje s poisťovňami, ktoré sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi informačných systémov. Z dôvodu identifikácie klientov a ich zástupcov a zároveň pre možnosť zachovania následnej kontroly identifikácie klientov, na účely uzavierania poistných zmlúv, ako aj pre ostatné účely v zmysle zákona 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak CA získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje dotknutých osôb:


-meno a priezvisko,
-trvalý pobyt,
-prechodný pobyt, ak ho má,
-rodné číslo, ak je pridelené,
-dátum narodenia,
-štátna príslušnosť,
-druh a číslo dokladu totožnosti

2.1 Dotknutými osobami sú poistník, poistený a všetky a všetky poistené osoby uvedené v zmluve. Ich osobné údaje sú spracúvané za účelom uzavretia zmluvného vzťahu.

2.2 Účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb ako aj a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon (zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), z tohto dôvodu je tak spracúvanie uvedených osobných údajov dotknutých osôb pre potreby uzatvorenia a plnenia zmluvy nevyhnutné (§10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov).

3. Sprostredkovanie ubytovania
CA v prípade, ak klient o to požiada môže zabezpečiť sprostredkovanie ubytovania. CA spolupracuje s rezervačnými portálmi, ktorí sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi informačných systémov. Pre potreby sprostredkovania predaja ubytovania získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje dotknutých osôb:

-meno a priezvisko objednávateľa
-adresa objednávateľa 
-dátum narodenia,
-štátna príslušnosť, ak to portál vyžaduje
-druh a číslo dokladu totožnosti, ak to portál vyžaduje
-počet ubytovaných dospelých a detí

3.1 Podľa §10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je spracúvanie uvedených osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v zmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (napr. klienta alebo spolucestujúceho). CA následne poskytuje osobné údaje len príslušnému rezervačnému portálu.

4.Letenky

CA v prípade, ak klient o to požiada môže zabezpečiť rezerváciu leteniek a to využitím rezervačného systému spoločnosti MALCO POLO, s.r.o. a Pelikán travel s.r.o., ktorý je implementovaný priamo na webových stránkach CA. Z tohto dôvodu sú spracúvané tieto osobné údaje všetkých cestujúcich v rezervácii:

-meno a priezvisko,
-adresa trvalého bydliska
-číslo telefónu
-e-mailová adresa.

4.1 V prípade, ak letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky aj ďalšie údaje (ako napr. číslo pasu, občianskeho preukazu a pod.) bude dotknutá osoba o tom informovaná telefonicky alebo e-mailom.

4.2 V závislosti od leteckej spoločnosti, u ktorej sa dotknutá osoba rozhodne obstarať letenku môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín.

4.3 Podľa §10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.


5. Newsletter a používateľský účet

CA ponúka návštevníkom svojho portálu možnosť prijímania newslettra alebo vytvorenia vlastného používateľského účtu. Tu, podľa zvolených kritérií, si môže nechať zasielať ponuky zájazdov vo forme krátkych e-mailových správ. Registrácia prijímateľa e-mailových správ je vždy dobrovoľná a jej vykonaním dáva prijímateľ súhlas CA (ako prevádzkovateľovi informačného systému) so spracúvaním jeho nasledovných osobných údajov:

-e-mailová adresa,
-meno a priezvisko,
-adresa
-telefonický kontakt

5.1 Poskytnutý súhlas so spracúvaním je platný až do jeho odvolania.

5.2 Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a to napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý je súčasťou každej krátkej e-mailovej správy doručenej prijímateľovi alebo prostredníctvom webových stránok prevádzkovateľa v časti „odhlásenie noviniek“.

5.3 K spracúvaniu osobných údajov CA využíva systém CeSYS od spoločnosti Darkmay s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, so sídlom Janka Kráľa 739, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 46 576 312. 

6. Práva dotknutej osoby

6.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e), druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie
-vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
-opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
-likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
-likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
-blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

7. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje §28 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže žiadosť podať elektronickou poštou alebo osobne v sídle CA.